List of 10 Chinese Teas Published by a Hong Kong Newspaper in 2002

This list of popular Chinese teas was published by a Hong Kong newspaper in 2002.

List

 • Xi Hu Long Jing
 • Jiangsu Bi Luo Chun
 • Huang Shan Mao Feng
 • Liu An Gua Pian
 • Fujian Bai Hao Yin Zhen
 • Qimen Hong Cha
 • Du Yu Mao Jian
 • Xin Yang Mao Jian
 • Wuyi Yan Cha
 • Fujian Tie Guan Yin

The featured image at the beginning of this post is from Appledeng of PixaBay.

Travis Joynson

Travis Joynson

Travis Joynson is the founder and chief editor of the Professional Tea Taster.

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Professional Tea Taster
   Logo